Czy niepłacenie alimentów to przestępstwo ? - Blog kancelarii PSZ
941
post-template-default,single,single-post,postid-941,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Czy niepłacenie alimentów to przestępstwo ?

Czy niepłacenie alimentów to przestępstwo

Czy niepłacenie alimentów to przestępstwo ?

Niepłacenie alimentów może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo. Reguluje to bowiem art. 209 § 1 kodeksu karnego, który uznaje za przestępstwo sytuację, w której osoba zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.

Z powyższego wynika, że sam fakt niewywiązywania się przez sprawcę z obowiązku alimentacyjnego, niezależnie od konsekwencji, jakie zachowanie to będzie za sobą pociągać dla pokrzywdzonego uznane zostanie za realizację znamion przestępstwa niealimentacji.

Co grozi za niepłacenie alimentów?

W przypadku popełnienia przestępstwa niealimentowania sprawcy tego przestępstwa grozić może kara grzywny, ograniczenia wolności albo nawet pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca tego przestępstwa naraził osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, może mu grozić nawet kara pozbawienia wolności do lat 2.

To jaka kara zostanie wymierzona wobec danego sprawcy przestępstwa niealimentowania zależy od szeregu okoliczności, w tym. m.in. od tego czy sprawca był wcześniej karany, czy skazany popełnił wcześniej już przestępstwo niealimentowania, znaczenie będzie mieć postawa samego sprawcy czy chociażby to przez jak długi okres czas sprawca nie łożył na utrzymanie uprawnionych osób.

Gdzie zgłosić niepłacenie alimentów?

Fakt niepłacenia alimentów należy zgłosić do organów ścigania jakimi są Policja lub Prokuratura, które to instytucje podejmą już dalsze działania w sprawie. W przypadku gdy w toku czynności prowadzonych przez Policję lub Prokuraturę potwierdzone zostanie, że zobowiązana osoba uchylała się od płacenia alimentów, przeciwko sprawcy wniesiony zostanie akt oskarżenia do sądu.

Czy można uniknąć kary za niepłacenie alimentów?

Aktualne przepisy obowiązującego kodeksu karnego przewidują możliwość uwolnienia się od kary przez osobę, która popełniła przestępstwo nie alimentacji. Zgodnie z brzmieniem kodeksu karnego nie podlega bowiem karze sprawca przestępstwa nie alimentacji, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

W przypadku zainteresowania pomocą naszego adwokata lub radcy prawnego w sprawie dotyczącej niepłacenia alimentów zapraszamy na spotkanie w siedzibie naszej kancelarii w Krakowie lub Myślenicach.

Autor: Magdalena Pawlik, adwokat

Kancelaria Adwokacko-Radcowska Magdalena Pawlik Monika Szymborska s.c.
Biuro w Krakowie: ul. Rynek Dębnicki 6/3, 30-319 Kraków
Biuro w Myślenicach: ul. Kasprowicza 4A, 32-400 Myślenice