Podział majątku w postępowaniu rozwodowym - Blog kancelarii PSZ
937
post-template-default,single,single-post,postid-937,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Podział majątku w postępowaniu rozwodowym

Podział majątku w postępowaniu rozwodowym

Podział majątku w postępowaniu rozwodowym

Z momentem zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami co do zasady powstaje ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. O ile małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa nie podpiszą odrębnej umowy w tym zakresie, wspólnota majątkowa małżeńska wiąże ich aż do czasu prawomocnego rozwiązania małżeństwa przez Sąd.

Jaki wpływ na podział majątku ma rozwód?

Pamiętać należy o tym, że samo wszczęcie sprawy o rozwód nie ma wpływu na istnienie wspólnoty majątkowej małżeńskiej, nie otwiera to też drogi do podziału majątku wspólnego. W trakcie trwania sprawy rozwodowej małżonkowie mogą jednak tak jak i przed rozwodem zawrzeć notarialną umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Oczywiście, aby zawrzeć taką umowę małżonkowie muszą zgodnie wyrazić wolę jej podpisania. Nie jest bowiem możliwe jednostronne ustanowienie rozdzielności majątkowej przez jednego z małżonków na drodze notarialnej.

W przypadku gdy pomiędzy małżonkami nie ma zgody co do zawarcia umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, a zależy na tym jednemu z małżonków, może on spróbować równolegle do sprawy rozwodowej zainicjować odrębne postępowanie tym razem przed właściwym sądem rejonowym w tym zakresie. Zgodnie bowiem z art. 52 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.
W praktyce sądowej, za ważny powód, o którym mowa w cytowanym przepisie uznaje się separację faktyczną małżonków, czyli życie w rozłące, prowadzenie oddzielnych gospodarstw domowych.

Podział majątku po rozwodzie:

Jeżeli małżonkowie przed rozwodem lub w jego trakcie nie zawarli umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej lub też jeżeli sąd w odrębnym postępowaniu nie orzekł o przymusowym ustanowieniu rozdzielności majątkowej, wówczas na skutek prawomocnego wyroku rozwodowego, pomiędzy rozstającymi się małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa małżeństwa.

Z tym momentem byli już małżonkowie mogą dokonać podziału swojego majątku w dwojaki sposób, bądź w formie polubownej u notariusza poprzez zawarcie notarialnej umowy bądź na drodze sądowej, co ma miejsce najczęściej w przypadku gdy nie są oni w stanie dojść do porozumienia, co do tego jakie składniki majątku mają im przypaść.

Podział majątku a dzieci:

To czy małżonkowie dzielący majątek wspólny mają wspólne dzieci czy też nie, nie ma żadnego znaczenia dla dokonywanego podziału. Co do zasady bowiem dzieci małżonków nie biorą udziału w podziale majątku, oczywiście udział ich może mieć miejsce jeżeli wcześniej w jakiś sposób dzieci stron stały się np. współwłaścicielami nieruchomości rodziców.

W przypadku zainteresowania pomocą naszego adwokata lub radcy prawnego w sprawie podziału majątku zapraszamy na spotkanie w siedzibie naszej kancelarii w Krakowie lub Myślenicach.

Autor: Magdalena Pawlik, adwokat

Kancelaria Adwokacko-Radcowska Magdalena Pawlik Monika Szymborska s.c.
Biuro w Krakowie: ul. Rynek Dębnicki 6/3, 30-319 Kraków
Biuro w Myślenicach: ul. Kasprowicza 4A, 32-400 Myślenice