Odszkodowanie hotelowe za nasze rzeczy - Blog kancelarii PSZ
824
post-template-default,single,single-post,postid-824,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive
odszkodowanie od hotelu za rzeczy

Jak uzyskać odszkodowanie od hotelu za utratę lub uszkodzenie naszych rzeczy?

Dziś druga odsłona tematu odpowiedzialności hoteli za rzeczy wniesione przez gości. Tym razem przyjrzymy się, jak dochodzić roszczeń za utratę lub zniszczenie rzeczy pozostawionych przez nas w hotelu.

Poprzedni wpis poświęcony był kwestii zaostrzonej odpowiedzialności osób utrzymujących hotel za rzeczy wniesione przez gości. Zwiększona odpowiedzialność za nasze rzeczy uzasadniona jest brakiem możliwości sprawowania przez gości pełnej pieczy nad rzeczami pozostawionymi w pokojach, do których łatwy dostęp mają osoby trzecie. Zaostrzoną odpowiedzialność hotelarzy w pewien sposób redukuje obowiązek niezwłocznego zgłoszenia przez nas faktu utraty lub uszkodzenia wniesionej rzeczy.

Zawiadomienie o powstaniu szkody w hotelu

Zgodnie z przepisami w przypadku utraty lub uszkodzenia naszych rzeczy wniesionych do hotelu, zobowiązani jesteśmy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie utrzymującego zarobkowo hotel. Dopełnienie tego obowiązku jest szczególnie istotne dla możliwości dochodzenia odszkodowania. Zaniechanie tego aktu pozbawia nas roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z powodu utraty lub uszkodzenia rzeczy.

Termin „niezwłocznie” oznacza działanie w najkrótszym możliwym czasie. Ciężar wykazania, że doszło do zgłoszenia szkody we właściwym czasie spoczywa na gościu hotelowym. 

Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, np. ustnie, na piśmie, e-mailowo, ważne by doszło do adresata i byśmy w razie sporu mogli wykazać dokonanie niezwłocznego zgłoszenia.

Istotne jest przy tym zawiadomienie właściwej osoby, co do zasady powinna to być osoba utrzymująca zarobkowo hotel. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by adresatem była inna osoba upoważniona przez utrzymującego hotel do przyjmowania takich zgłoszeń.

Ważne! Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o utracie lub uszkodzeniu naszych rzeczy  nie ma zastosowania, gdy szkoda została wyrządzona przez utrzymującego hotel.

Przykładem szkody wyrządzonej przez hotel, jaki wynika z orzecznictwa sądowego, jest przypadek gdy utrzymujący hotel lub osoby przez niego zatrudnione wydadzą klucz do pokoju hotelowego niewłaściwej osobie.

Krótki termin dochodzenia roszczeń o odszkodowanie

Pamiętajmy, że uprawnienie do uzyskania odszkodowania za utraconą lub zniszczoną rzecz może być skutecznie dochodzone przez stosunkowo krótki okres czasu. Przysługujące nam roszczenie przedawnia się bowiem w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o szkodzie. Z reguły początek tego terminu rozpocznie bieg jeszcze w trakcie naszego pobytu w hotelu. Niezależnie jednak od stanu naszej wiedzy o szkodzie, roszczenie o odszkodowanie ulegnie przedawnieniu najpóźniej z upływem roku od dnia, gdy poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu.

Jakiej wysokości odszkodowania możemy się domagać w przypadku utracenia rzeczy

Wysokość odszkodowania z tytułu utraty lub uszkodzenia naszych rzeczy pozostawionych w hotelu na podstawie art. 849 § 1 k.c. ograniczona jest względem jednego gościa, do wysokości stokrotnej należności za dostarczone mu mieszkanie, liczonej za jedną dobę. Jednocześnie odpowiedzialność za każdą rzecz nie może przekraczać pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności

Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w przypadkach, gdy hotel przyjął rzeczy należące do gościa hotelowego na przechowanie albo odmówił ich przyjęcia, mimo że był do tego zobowiązany. 

Obowiązek przyjęcia rzeczy zgłoszonych przez gościa hotelowego obejmuje pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną ( hotel może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wtedy, gdy zagrażają one bezpieczeństwu albo jeśli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca).

Ograniczenie odpowiedzialności hotelu w zakresie wysokości odszkodowania nie ma także zastosowania w sytuacji, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa utrzymującego hotel lub osoby u niego zatrudnionej. Przykładem takiej okoliczności jest kradzież rzeczy pozostawionych przez gościa hotelowego, do której dochodzi z winy lub rażącego niedbalstwa pracownika hotelu.

Podsumowując przedstawione zasady dochodzenia od hotelu odszkodowania za utratę lub uszkodzenie pozostawionych przez nas w hotelu rzeczy, kluczowe jest niezwłoczne zawiadomienie o fakcie szkody utrzymującego zarobkowo hotel. Czas działa przy tym na naszą niekorzyść, jeśli odpowiednio wcześnie nie zaczniemy dochodzić przysługującego nam odszkodowania, hotel będzie zwolniony z odpowiedzialności. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się bowiem z upływem roku od daty, gdy poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu.  

Autor: Monika Szymborska