Jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko? - Blog kancelarii PSZ
893
post-template-default,single,single-post,postid-893,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive
wysokość alimentów na dziecko

Jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko?

Od czego zależy zakres świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka? Czy przepisy prawa określają w jakiej wysokości powinny być zasądzone alimenty na dziecko?

Obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka stanowi uszczegółowienie ogólnego obowiązku rodzica troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz należytego przygotowania go, stosownie do jego uzdolnień, do pracy zawodowej.

Przepisy prawa nie określają, w jakiej konkretnie wysokości powinny być zasądzane alimenty na rzecz dziecka. Nie obowiązują w tym zakresie progi kwot, czy limity wysokości w zależności od wieku dziecka.

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Kryteria przy ustalaniu wysokości alimentów zostały wskazane w art. 135 §  1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym:

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Jak interpretować usprawiedliwione potrzeby dziecka? W tym zakresie nie obowiązuje żaden katalog. Rozmiar usprawiedliwionych potrzeb dziecka jest kwestią indywidualną, uzależnioną od wieku dziecka, stanu zdrowia, jego uzdolnień, zainteresowań. Przy ustalaniu przez sądy wysokości alimentów na rzecz dziecka obowiązuje przy tym zasada tzw. równej stopy życiowej dziecka z rodzicami. Oznacza to, że dziecko ma prawo do analogicznego standardu życia co ich rodzic (to jest warunków materialnych, bytowych), nawet wówczas, gdy nie mieszka już z tym rodzicem.

Możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica a alimenty na dziecko

Możliwości zarobkowe zobowiązanego rodzica uzależnione są w szczególności od jego wieku, stanu zdrowia, wykształcenia. Co istotne, wysokość zasądzanych alimentów na rzecz dziecka nie jest determinowana wyłącznie wysokością aktualnych dochodów uzyskiwanych przez rodzica. Dokonując oceny, w jakiej wysokości rodzic zobowiązany jest partycypować w kosztach utrzymania dziecka, uwzględnia się dochody, jakie uzyskiwałby zobowiązany rodzic, gdyby w pełni wykorzystał swoje możliwości zarobkowe i posiadany majątek.

Osiąganie przez zobowiązanego rodzica minimalnego wynagrodzenia za pracę nie jest zatem równoznaczne z tym, że zasądzone na rzecz dziecka alimenty będą proporcjonalnie niższe, adekwatnie do kwoty dochodów  rodzica. Podobnie, brak pracy z powodu trudności znalezienia przez rodzica zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, nie zwolni go z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Rozpoznający sprawę o alimenty sąd winien bowiem ustalić jakie potencjalne zarobki mógłby osiągnąć zobowiązany przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił, umiejętności, kwalifikacji.

Możliwości majątkowe odnosimy do aktywów rodzica, takich jak nieruchomości, akcje, obligacje. Jeśli zatem rodzic uzyskuje dochody z tytułu wynajmu domu, mieszkania, to okoliczność ta również będzie rzutowała na wysokość zasądzonych alimentów na rzecz dziecka.

Wysokość alimentów dla dziecka – Podsumowanie

Podsumowując, o wysokości alimentów, o których orzekać będzie sąd decydować będą indywidualne potrzeby dziecka. Jednocześnie możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego rodzica wyznaczają górną granicę kwoty świadczenia alimentacyjnego.

W kolejnym wpisie wyjaśnimy, w jakich okolicznościach można żądać zmiany wysokości zasądzonych alimentów.

Autor: Monika Szymborska